9/11/2012

من دود میشوم

سیگار فروش گوشه ی خیابان هم فهمید...
و تو هنوز نمیدانی..
من دود میشوم...
این سیگارها بهانه است !
 

No comments:

Post a comment