9/03/2012

خیلی خوبه !

می گن یه نخ سیگار آدم و آروم می کنه . . . من موندم !!
 یعنی تو قد سیگارم نبودی . . . ؟
 

No comments:

Post a comment