9/20/2012

مستم امشب...


مَستِ مَستم امشبـــــــ
چشمانـــــــــــم میچرخد
به این ســـــــو و آن سو
ســــــــرم گیـــج میخورد
میان سینه هایـــــــــ تو
 و تو گیج میخوری میانِـــ
دستانم که دورت حله زدند
و این است مَستی منــــــ
و عشق تو نسبت به منـــ
به همین سادگیــــــــــــــــــــ
عاشق سادگی هایت میشوم
من مَستِ مشروبم و تو مست منـــــ
جدا از هیچ گونه ریـــــــــــــا 
به دور از ثروت دنیــــــــــــــــا 
و حرف های مردمــــــــــــــــ
تنت را به مستی منــــــــــــــــــــــــــــــــ
میفروشی و من نمیدانمــــــــ
کــــه تو خود را فدای منــــ
میکنی همانند دختریـــــ
که از عشق مشعوقشـــــــــــــ
بـــــــــــــــکارت خود را فراموش کرده
و غرق در خون به دنبالـــــــــــــــــــــــ
لذت برای معشوقه اشــــــــــــــــ میگردد 
و من امشب مـَستم...

No comments:

Post a comment